Система управління якістю

Основним стратегічним напрямком політики КНП «Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради» є гарантований випуск безпечних, ефективних та якісних компонентів крові шляхом злагодженої роботи працівників закладу.

Політика в області якості КНП «КОСПК КОР» спрямована на поліпшення Системи управління якістю, постійне підвищення якості виготовленої продукції, рівня задоволення споживачів компонентами донорської крові, забезпечення взаєморозуміння і коректності у взаємовідносинах зі всіма зацікавленими сторонами (суспільством, замовниками, постачальниками, донорами, співробітниками закладу).

Політика у сфері якості КНП «КОСПК КОР» базується у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001, ДСТУ EN ISO 15189, директив Європейського союзу та основних принципів Належної виробничої практики, яка направлена на:

 • взаємодію установи із відділеннями трансфузіології та банками крові ЗОЗ міста та області;
 • дотримання обов’язкових правил контролю якості та інфекційної безпеки на етапі комплектування донорських кадрів, заготівлі донорської крові, виготовлення її компонентів, зберігання та реалізації готової продукції;
 • управління змінами та ризиками на всіх етапах виробничої трансфузіології;
 • проведення аналізу причин браку та диференціації факторів його появи;
 • своєчасне виявлення і попередження небажаних проблем та помилок, розробку та реалізацію коригувальних та попереджувальних заходів;
 • функціонування системи самоінспекцій (внутрішніх аудитів).

Ключовою концепцією політики у сфері якості КНП «КОСПК КОР» є комплексний процесний підхід і тісна співпраця всіх працівників при виконанні профільних завдань на всіх етапах життєвого циклу виробництва цільної крові та її компонентів, проведенні лабораторних досліджень, контролю якості та безпеки, проведення контролю за дотриманням відповідних норм і правил виробничої трансфузіології, формування позитивної мотивації працівників на постійне і безперервне вдосконалення та стандартизацію технологічних процесів.

Гарантом ініціації прийнятої Політики у сфері якості КНП «КОСПК КОР» виступає керівництво закладу.

Координацію, підтвердження і виконання принципів системи якості покладено на завідувачів структурними підрозділами, заступників директора, Уповноважену особу з якості.

Перевірка реалізації політики у сфері якості здійснюється за рахунок отримання відгуків стосовно задоволення потреб зацікавлених сторін, зменшення рекламацій та виробничих витрат, проведення внутрішніх аудитів та щорічного аналізування з боку керівництва закладу.

Для належного виконання поставлених завдань та реалізації Політики у сфері якості весь персонал постійно виконує свої функціональні обов’язки відповідно до вимог Керівництва з якості, керуючись встановленою політикою і обраним вектором розвитку КНП «КОСПК КОР» .

Постійні цілі в сфері якості :

 • Дотримання вимог чинного законодавства України, міжнародних стандартів та протоколів.
 • Впровадження сучасних методів заготівлі, переробки, тестування донорської крові та її компонентів.
 • Впровадження, функціонування та постійного удосконалення системи управління якістю відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів серій ISO та GxP.
 • Безперервного професійного розвитку кваліфікацій та професійних навичок персоналу Підприємства.
 • Систематичного вивчення задоволеності донорів якістю послуг та клієнтів обслуговуванням, удосконалення методів моніторингу діяльності з метою задоволення потреб і перевищення очікувань.
 • Усвідомлення працівниками Підприємства персональної відповідальності за безпеку та якість надання послуг.
 • Відповідальності керівників структурних підрозділів за якість і покращення процесів якими вони володіють, активної участі у процесах удосконалення діяльності, сприяння і заохочення підпорядкованого персоналу.
 • Надання послуг з урахуванням ризиків та можливостей, які можуть негативно вплинути на досягнення кінцевого результату.
 • Придбавання та використання сучасного обладнання з метою покращення безпеки та якості продукції та послуг, що надаються.
 • Розроблення і досягнення Цілей у сфері якості трансфузіологічної допомоги.
 • Пропагування 100 % добровільного безоплатного донорства крові та здорового способу життя.
 • Керівництво Підприємства бере на себе зобов’язання щодо впровадження, функціонування та постійного удосконалення системи управління якістю, забезпечення необхідними ресурсами та належними умовами.

Зобов’язання керівництва:

Керівництво КНП «КОСПК КОР» в особі генерального директора прийнято стратегічне рішення щодо необхідності організації роботи у відповідності до вимог ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Керівництво КНП «КОСПК КОР» в цілях безперервного покращення якості забезпечує основні та допоміжні процеси на Підприємстві необхідними ресурсами, чітко визначає відповідальність і повноваження персоналу, підвищує професійну компетентність медичного персоналу, впроваджує сучасні досягнення науки і техніки у всі процеси роботи КНП «КОСПК КОР», забезпечує ефективну взаємодію з іншими медичними організаціями, постачальниками, що дасть можливість створити умови для результативного функціонування і постійного покращення системи управління якістю.

Кожний завідувач несе відповідальність за якість та покращення діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів.

Кожний керівник КНП «КОСПК КОР» є активним учасником процесу удосконалення діяльності Підприємства, сприяє та заохочує до участі у цій роботі підпорядкований йому персонал.

Керівництво КНП «КОСПК КОР» бере на себе відповідальність за реалізацію Політики і Цілей в сфері якості, забезпечує її розуміння і підтримку усіма співробітниками Підприємства.